Adatvédelem

Jelen adatvédelmi szabályzat célja, hogy rögzítse Szolgáltató pillangovirag.hu weboldalán alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját, Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Adatkezelés jogalapja
Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a pillangovirag.hu használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja
Szolgáltató adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése.
Ügyfélnek a megrendelés során az alábbi adatokat kell megadnia:
– név (vezeték- és keresztnév)
– e-mail cím
– telefonszám
– szállítási és számlázási cím

Hírlevél feliratkozáshoz:
– email cím

Felelősség
Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Ügyfél a pillangovirag.hu használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és a pillangovirag.hu weboldalon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik. Szolgáltató fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Adatkezelés időtartama
Ügyfél személyes adatainak kezelése a megrendelésnél kezdődik és a korábbi megrendelési adatok törléséig tart. Ügyfél az adatainak törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az apillangoviraguzlet@gmail.com e-mail címen. Szolgáltató azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség)

Személyes adatot megismerő személyek köre
Az Pillangóvirág webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve belső munkatársai jogosultak megismerni az adatokat bizalmasan kezeli és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a megrendelés feldolgozása vagy a webáruház üzemeltetése miatt szükség van. (Pl: futárszolgálat a megrendelés kézbesítéséhez).

Adatfeldolgozás, adattovábbítás
Szolgáltató a pillangovirag.hu weboldal üzemeltetése, a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet igénybe, aki Szolgáltatóval kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.


Adatfeldolgozók megnevezése:

Tevékenység

Cégnév

Tárhely/karbantartás

COMPUTEK internet & computer Kft.

Számlázás

Rédei Gábor

Könyvelés

Edictum-Next Tanácsadó Kft., Magyar Mónika

A fentieken túl Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az egyes informatikai rendszerek által, Az Pillangóvirág webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatok módosítása
Ügyfél személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása vagy helytelenül megadott adatok) kérheti Szolgáltatót, a módosítási igényt az apillangoviraguzlet@gmail.com e-mail címre kell küldeni. A módosítást Szolgáltató az írásbeli igény benyújtását követően hajtja végre.

Egyéb rögzített adatok
A pillangovirag.hu webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). A pillangovirag.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld Szolgáltató a látogató, Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Ügyfél korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Ügyfélnek külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Ügyfél a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Ügyfél számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:
– Analitika, követés cookie
– Webhelyen keresztüli követés
– Bejelentkezési, Ügyfél azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k a Ügyfél látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy Szolgáltató pillangovirag.hu weboldalt hatékonyabban és biztonságosabban tudja működtetni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a pillangovirag.hu egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Ügyfelet megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával Ügyfél a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

Adatkezelésben érintettek jogai
Tájékoztatáshoz való jog Személyes adataik kezeléséről Ügyfél a Szolgáltatótól bármikor írásban, Szolgáltató címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az apillangoviraguzlet@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. E-mailben küldött tájékoztatáskérést Szolgáltató csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Ügyfél regisztrált e-mail címéről küldik. Amennyiben Ügyfél kéri, Szolgáltató tájékoztatást ad az Ügyfélre vonatkozó és Szolgáltató által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Szolgáltató munkatársához fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Adatok helyesbítése, törlése, zárolása
Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi. Ügyfél kérheti továbbá, adatainak zárolását. Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Ügyfél jogos érdekét nem sérti. Ha Szolgáltató Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Adatkezelés elleni tiltakozás
Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek
Ügyfél az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján
1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők Szolgáltató munkatársai is az apillangoviraguzlet@gmail.com e-mail címen.